اجرای عملیات خدمات بعد از فروش

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

شروع فعالیت های مربوط به خدمات بعد از فروش پس از مشخص شدن شکل فعالیت و گردش کاری و عملیاتی به منظور چگونگی ارایه خدمات بعد از فروش به مشتریان در مرکز نهری تهران انجام و در پی آن عملیات مذکور با هماهنگی منطقه ۸ مخابرات تهران در مراکز شهید مطهری و شهید بهشتی نیز آغاز گردید.

در ارایه اینگونه خدمات مشترکین ضمن اصلاح شبکه های داخلی بصورت استاندارد قادر خواهند بود از سرویسهای ارزش افزوده مخابرات استفاده مورد نظر را داشته باشند .

در انجام خدمات بعد از فروش شرکت شسکام ارایه دهنده خدمات خرید، نصب و راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات مورد نیاز شبکه مخابراتی مشتریان تجاری و خانگی نیز بر اساس تفاهم نامه منعقده مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ با شرکت مخابرات ایران نیز می باشد.