ادامه همکاری در کرمان

منتشر شده در ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

در ادامه اجرای قرارداد تامین نیروی انسانی در شاخه فعالیت های فنی شسکام در منطقه کرمان ، روز گذشته مورخ ۱۲/۱۲/۹۶ جلسه ای با حضور مدیریت عامل شسکام و مدیریت منطقه کرمان تشکیل و مقدمات قرارداد مربوط به ادامه همکاری در کل استان بررسی و مورد توافق قرار گرفت.