اطلاعیه چگونگی واریزی سود متوفیان سهامداران شسکام

منتشر شده در ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

احتراما باطلاع میرساند در نظر است وجوه واریزی اقارب متوفیان مخابراتی که قبل از تاسیس شرکت شسکام مرحوم شده اند با محاسبه سود تاکنون مسترد گردد و همچنین وجوه آن دسته از متوفیانی که خود در زمان حیات واریز وجه داشته اند لاکن بعد از تکمیل سرمایه مرحوم کردیده اند نسبت به ثبت سرمایه مرحوم بنام احد از وراث با ارائه انحصار ورثه و وکالت نامه از سوی وراث اقدام گردد،خواهشمنداست ذینفعان هر دو حالت فوق به قید فوریت حداکثر تا پایان دی ماه ۹۶ با مراجعه به نماینده  محترم استانی  و تحویل مدارک  کامل انجصار ورثه اقدام  تا نسبت به انجام مراحل قانونی آن انجام گردد.