افزایش سرمایه شسکام انجام گردید

منتشر شده در ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

به گزارش روابط عمومی شسکام بر اساس هماهنگی به عمل آمده با شرکت مخابرات ایران افزایش سرمایه شسکام  براساس آگهی ثبتی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به شماره ثبت ۴۳۸۸۸۱ به شرح ذیل انجام گردید .

آگهی تغییرات شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۰۴۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره به مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۱/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۰،۶۱۲،۲۴۵،۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۵۶،۲۵۶،۸۲۲،۰۰۰ ریال منقسم به ۴۵۶،۲۵۶،۸۲۲ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت افزایش یافت و مبلغ ۱۷۶،۲۷۸،۱۷۳،۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۳۷۵ مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ بانک انصار شعبه سردار جنگل پرداخت گردید . ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .

با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه بنا به تفوض اختیار به هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد .