توسعه فعالیتهای شسکام در استان تهران

در نشستی که با حضور مدیریت مخابرات منطقه تهران سه شنبه اول خرداد ۹۷ در ساختمان ستادی مخابرات تهران برگزار شد توافقات اولیه جهت واگذاری کارهای فنی و تخصصی بیشتر به شسکام در مناطق مخابراتی تهران صورت گرفت.

در این نشست شسکام با حضور مدیران خود نسبت به ارائه گزارش از عملکرد و برنامه های پیشنهادی اقدام نمود و ضمن بررسی مباحث و برابر تبادل نظر طرفین، نسبت به واگذاری مسئولیت ftth در اجرای عملیات در مناطق مخابراتی تهران، واگذاری نگهداری شبکه های کابل و انتقال و دیگر مسائل فنی در شاخه های نگهداری و توسعه و تامین تجهیزات توافقات اولیه انجام شد.

نظرات بسته شده‌اند