توسعه فعالیتهای شسکام در استان تهران

منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

در نشستی که با حضور مدیریت مخابرات منطقه تهران سه شنبه اول خرداد ۹۷ در ساختمان ستادی مخابرات تهران برگزار شد توافقات اولیه جهت واگذاری کارهای فنی و تخصصی بیشتر به شسکام در مناطق مخابراتی تهران صورت گرفت.

در این نشست شسکام با حضور مدیران خود نسبت به ارائه گزارش از عملکرد و برنامه های پیشنهادی اقدام نمود و ضمن بررسی مباحث و برابر تبادل نظر طرفین، نسبت به واگذاری مسئولیت ftth در اجرای عملیات در مناطق مخابراتی تهران، واگذاری نگهداری شبکه های کابل و انتقال و دیگر مسائل فنی در شاخه های نگهداری و توسعه و تامین تجهیزات توافقات اولیه انجام شد.