تکمیل وکالتنامه های سهامداران

منتشر شده در ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

حسب برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شسکام و ضرورت انتخابات پیش رو لذا  هر چه سریعتر و حداکثر تا ۴۸ ساعت قبل از برگزاری مجمع نسبت به تکمیل وکالتنامه های سهامداران آن استان اقدام و به همراه معرفی نامه نزد دفتر مرکزی ارسال فرمائید. لازم به ذکر است برابر ماده ۱ اساسنامه و قانون تجارت هر نماینده امکان رای به میزان تعداد وکالت های ارائه شده را خواهد داشت .