حضور شسکام در نمایشگاه تله کام

شرکت شسکام همراه با مخابرات کشور با حضور در نمایشگاه تله کام ایران بدنبال معرفی پتانسیل خود در زمینه های فنی، اداری و IT می باشد.

سالن شماره ۶ شرکت مخابرات ایران ۴ الی ۷ مهر ماه ۱۳۹۵ (شسکام)

شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات

نظرات بسته شده‌اند