حضور فعال شرکت شسکام از اولین ساعات شروع به کار نوزدهیم نمایشگاه تلکام