حضور فعال شسکام در استانهای کشور

در ادامه حضور فعال شسکام در استانهای کشور و با هدف جذب کارهای جدید فنی با توجه به سیاست های هیأت مدیره و مدیرعامل جدید شرکت، در تاریخ ۱/۲/۹۷جلسه ای با حضور آقای مهندس فروتن ریاست محترم اداره تدارکات مخابرات منطقه اصفهان و آقای مهندس بهنام معاون مدیرعامل شسکام و نیز جمعی از کارشناسان شرکت تشکیل و پس از مذاکرات طرفین مقرر گردید نگهداری و پشتیبانی تغذیه نیرو و تاسیسات در سطح استان اصفهان از تاریخ ۱/۱/۹۷ به شسکام واگذار گردد.

نظرات بسته شده‌اند