حضور مدیران مخابرات ایران در غرفه شسکام

منتشر شده در ۱۳۹۳/۰۷/۱۴

در روز نخست برپایی نمایشگاه آقای مهندس زارع و آقای مهندس هیبتیان از مدیران استراتژی مدیریت فن آوری اطلاعات مخابرات ایران از غرفه شسکام دیدن فرمودند و با سیستم online Billingطراحی شده توسط کارشناسان شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات آشنا گردیدند.

IMG_0010

IMG_0009

IMG_0008

IMG_0007