حضور مدیران شرکت مخابرات ایران در غرفه شسکام

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۷/۰۴

مدیران مخابرات ایران و استانها با حضور در غرفه شسکام موجبات دلگرمی همه همکاران در مجموعه شسکام را فراهم آورده اند.
ایشان ضمن استماع توضیحات همکاران در جهت خدمات و سرویسهای ارزش افزوده و خدمات بعد از فروش ارائه شده با ارائه نظرات این شرکت را یاری و ارشاد می نمایند .