حضور مدیرشسکام در مخابرات آذریجان غربی

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

با حضور  مدیر عامل شسکام در مخابرات منطقه آذربایجان در دفتر مدیریت منطقه جناب آقای دکتر اسمعیل زاده نسبت به تفاهم و تعامل در خصوص برنامه های شسکام و اعلام آمادگی در جهت انجام خدمات فنی و اداری در منطقه برابر سرمایه پذیر بودن شسکام بحث و در این خصوص مدیریت شسکام اعلام آمادگی نمود.                                               

در این دیدار مدیریت منطقه نیز ضمن استقبال نسبت به واگذاری امور جاری توسعه و نگهداری در فرآیند  مذاکرات قول مساعد را ابراز داشتند.