رونمایی از CRM مشتریان خانگی در منطقه ۸ مخابرات تهران

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

پس از اجرای پایلوت خدمات بعد از فروش در مراکز منتخب منطقه ۸ مخابرات استان تهران و ارایه گزارش عملکرد طی سه ماهه اخیر که نتایجی از جمله : ایجاد شیب رو به کاهش خرابی ها ، شروع و بازسازی مواضع مربوط به داخله مشتریان به جهت ایجاد بستر سالم و ارایه خدمات و سرویسهای ارزش افزوده را با ارایه درخواست بسته مورد نیاز مشتریان و رضایتمندی ایشان را فراهم می نماید ، اینبار از طرح CRMخانگی به منظور ارایه خدمات مخابراتی به مشتریان که توسط شرکت شسکام آماده بهره برداری گردیده است در منطقه ۸ مخابرات با حضور مدیران منطقه  و مدیر کل خدمات بعد از فروش مخابرات استان تهران ضمن ارایه گزارش عملکرد رونمایی گردید.

 

m8112_98298 m8113_98299