شسکام در استان البرز

در اجرای سیاست های شرکت مخابرات مبنی بر واگذاری امور فنی قراردادها در حوزه تخصصی به عنوان نگهداری فنی تجهیزات و تاسیسات مخابراتی، شسکام اینبار در مخابرات منطقه البرز حضور یافت. در جلسه ای به همین منظور در استان البرز با حضور مدیریت و معاونین منطقه و مدیران شسکام ضمن تاکید بر همکاری فی مابین، قرارداد موجود تمدید و درخصوص واگذاری وظایف تامین نیروی تخصصی در امور نگهداری تخصصی تبادل نظر گردید.

نظرات بسته شده‌اند