شسکام در استان قزوین

منتشر شده در ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

در ادامه حضور فعال شسکام در استانهای کشور و با هدف جذب کارهای جدید فنی با توجه به سیاست های هیئت مدیره و مدیرعامل جدید شرکت، عملیات پاسخگویی ۱۱۸ استان قزوین بر اساس مناقصه عام به شسکام واگذار گردید. در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ نمایندگان شسکام در محل مخابرات منطقه قزوین حضور یافته و طی جلساتی با مدیریت محترم، مسئولین و پرسنل ۱۱۸ اجرای مطلوب عملیات را از تاریخ ۱/۱/۹۷ نهایی نمودند.