شماره تلفن های داخلی شسکام

منتشر شده در ۱۳۹۴/۰۲/۱۶

شماره تلفن شرکت : ۴۲۸۶۶۰۰۰-۰۲۱

جهت ارتباط مستقیم با واحد مربوطه داخلی مورد نظر را جایگزین سه رقم آخر شماره تلفن شرکت نمایید.

حوزه مدیر دفتر مدیرعامل و دبیر هیات مدیره

حوزه مدیر عامل

داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

۱۱۰

مدیر دفتر مدیرعامل و دبیر هیات مدیره

علی اصغر حسین زاده فر

۱۰۰

مدیر عامل

علی مطهری

۱۱۱

کارشناس امور اداری

رقیه بابایی

۱۰۵

مشاور مدیرعامل

اویس قیطاقی

۱۱۲

کارشناس ارتباطات عمومی

مهدی مقتدر

۱۱۳

کارشناس امور اداری

فرشته احمدی

حوزه معاون فنی و اجرایی

حوزه قائم مقام و معاون تجاری و توسعه کسب و کار

داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

۱۳۰

معاون فنی و اجرایی

محمد رسته

۱۲۰

قائم مقام و معاون تجاری و توسعه کسب و کار

غلامرضا بهنام

۱۳۱

کارشناس نرم افزار

سمیرا بهرامی

حوزه مدیر یت امور مالی و اقتصادی

حوزه مدیریت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

۱۵۰

مدیر امور مالی و اقتصادی

رحیم خرامی

۱۴۰

مدیر توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

علی اصغر حسین زاده فر

۱۵۱

کارشناس مالی

محمود ابراهیمی

۱۴۱

کارشناس امور سهام و شرکت ها

نور الدین اسماعیلی

۱۵۲

کارشناس مالی

محمد رجبی

۱۴۲

کارشناس امور پرسنلی و آموزش

زهرا کمالی

۱۴۳

کارشناس وصول مطالبات

راحله حامدی نیا

۱۴۴

کارپرداز

سید علی حسینی

۱۴۵

خدمات

فرشاد افزا

۱۴۶

خدمات نگهبانی

عطا ابابایی

 

ارتباطات عمومی شسکام