فعالیت شسکام در استان اصفهان

به گزارش واحد فنی شسکام

در ادامه مذاکرات و توافقات اخیر در راستای فعالیت شسکام در استان اصفهان، جلسه ای با حضور آقای مهندس حیدری زاده مدیریت محترم و جمعی از مدیران مخابرات منطقه اصفهان، عضو هیأت مدیره و مدیران شسکام در محل استان برگزار گردید. در این جلسه درخصوص واگذاری کارهای فنی به شسکام بحث و تبادل نظر و مقرر گردید قسمتی از کارهای فنی (نگهداری و توسعه شبکه استان) به شسکام واگذار گردد.

20180505_094523_Burst01

نظرات بسته شده‌اند