آشنایی با مدیران

منتشر شده در ۱۳۹۲/۰۵/۳۰

مهندس محمد فرقانی ( رئیس هیات مدیره )

مهندس محمد سالاری (عضو هیات مدیره)

مهندس سید فاضل زمانی  ( نائب رئیس هیات مدیره )

مهندس موسی جعفری هرندی (عضو هیات مدیره )

مهندس محمدحسن زمانی عصمتی (عضو هیات مدیره و دبیر )

مهندس بابک سعیدی (مدیر عامل)