آشنایی با مدیران

منتشر شده در ۱۳۹۲/۰۵/۳۰

علیرضا  مهدوی  ( رئیس هیات مدیره )

سید وحید رضا توکلی صبور  ( نائب رئیس هیات مدیره )

سید فاضل زمانی ( عضو هیات مدیره )

محمدحسن زمانی عصمتی (عضو هیات مدیره )

علی مطهری (  عضو هیات مدیره )

غلامرضا بهنام (مدیر عامل)