مهندس وصلی: فعالیت های شسکام در بازدهی خدمات مخابراتی موثر است

منتشر شده در ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
مهندس وصلی در دیدار با اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شسکام با تاکید بر لزوم تقویت این شرکت ، موفقیت شسکام را موفقیت شرکت مخابرات ایران در کمک به همکاران ارزیابی کرد.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران مهندس وصلی در این دیدار لزوم ارتقاء توان اجرایی و تخصصی شرکت شسکام را متذکر شد و افزود : توانمندی شسکام در انجام بهتر کارهای واگذار شده و بهبود خدمات مخابراتی موثر است .

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران خاطر نشان کرد: از نظر  مدیران مخابرات ایران ، شرکت شسکام نه تنها در واگذاری فعالیت های مخابرات ایران اولویت دارد ؛ بلکه در بند ز  ماده ۲۵ آئین نامه معاملات مخابرات ایران برای واگذاری امور به شرکت شسکام خارج از تشریفات مناقصه مجوز داده شده است .

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات ( شسکام)  در این دیدار  فعالیت شرکت شسکام را در حوزه های داخلی و کاری مربوط به مخابرات، تشریح و خواستار اولویت دادن به این شرکت در واگذاری فعالیت ها شدند.

۴۹درصد سهام شرکت شسکام متعلق به مخابرات ایران و ۵۱ درصد متعلق به کارکنان شاغل و بازنشسته مخابرات است.

فعالیت شرکت شسکام در حوزه های مختلف کاری مخابرات از قبیل نگهداری مراکز تلفن ، شبکه های مخابراتی ، تامین تجهیزات ، فعالیت های IT، پاسخگویی به مراکز تماس و انجام خدمات کارشناسی است.