وزارتخانه ها

منتشر شده در ۱۳۹۲/۰۶/۲۴

وزارتخانه

آدرس سایت

ارتباطات و فناوری اطلاعات

www.ict.gov.ir

اقتصاد و دارایی

www.mefa.gov.ir

آموزش و پرورش

www.medu.ir

امور خارجه

www.mfa.gov.ir

بازرگانی

www.moc.gov.ir

بهداشت و درمان

www.hbi.ir

تعاون، کار ، رفاه اجتماعی

www.mcls.gov.ir

دفاع

www.fatehnet.net

راه و ترابری

www.mrt.ir

سازمان انرژی اتمی

www.aeoi.org.ir

شهرداری تهران

www.tehran.ir

صنایع و معادن

www.mim.gov.ir

علوم و تحقیقات و فناوری

www.msrt.ir

فرهنگ و ارشاد اسلامی

www.ershad.ir

کشور

www.moi.ir

کشاورزی

www.maj.ir

مجلس شورای اسلامی

www.mellat.majlis.ir

مسکن و شهرسازی

www.mhud.gov.ir

نفت

www.nioc.org

نیرو

www.moe.org.ir