گزارش عملکرد همکاران شرکت شسکام

منتشر شده در ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

گزارش تلاش و حاصل عملکرد همکاران شرکت شسکام در طول سال ۹۵ که تحقق سود پیش بینی شده را براساس بودجه سال مذکور بوده است به شرح ذیل ارائه می گردد.

آنچه مشهود است نمودی از همبستگی و همکاری ، همدلی است که بیانگر آینده ای روشنتر در قالبهای امور جاری و تحلیل شده است که شاخه های فعالیت را مشخص تر نموده است.

بدیهی است با اولویتهای در نظر گرفته شده در استراتژی شسکام در شاخه های IT ،FTTH، توسعه و نگهداری، خرید تجهیزات و پشتیبانی خدمات مرتبط اقدامات موثرتری پیش بینی گردیده است.

 

Scan1 Scan10001 Scan10003 Scan10004 Scan10005 Scan10006