درباره ما

منتشر شده در ۱۳۹۳/۰۱/۰۹

شسکام مخفف عبارت شرکت سرمایه گذاری کارکنان ارتباطات و مخابرات است. تاسیس شسکام با همت مدیران ارشد مخابرات ایران به ویژه جناب آقای مهندسی فیضی مدیرعامل محترم وقت شروع شد و در زمان مدیریت آقای مهندس پوررنجبر مدیرعامل محترم شرکت مخابرات ایران در تاریخ ۹۲/۲/۲۳ با شماره ۴۳۸۸۸۱ به ثبت رسید.

اراده هیئت مدیره مخابرات ایران به ویژه جناب آقای دکتر سیدهاشمی بر تشکیل و حمایت از شسکام که در قالب مشارکت ۴۹% مخابرات ایران در این شرکت متجلی گشته از ویژگی های منحصر به فرد آن است. مشارکت حداکثری همکاران مخابراتی نیز که ۵۱% سهام شسکام را به خود اختصاص داده است از ویژگی های خاص شسکام است.

شسکام با سرمایه ده میلیون تومان به دست نمایندگان استانی سهامداران به ثبت رسید.

مجمع شسکام افزایش سرمایه را تا سقف یکصد میلیارد تومان تصویب و اختیار آن را به هیات مدیره تفویض کرد. هیات مدیره شسکام آگهی افزایش سرمایه را صادر کرد. کارهای اداری این افزایش سرمایه در دست اقدام است.

سرمایه شسکام در حدود ۳۷میلیارد تومان تا این تاریخ می باشد.