تهران، خیابان ستارخان، نبش خیابان شادمان، مجتمع مخابراتی شهید یگانه، شرکت شسکام     کد پستی: ۱۴۵۶۹۴۶۹۱۴
۰۲۱-۴۲۸۶۶۰۰۰
۰۲۱-۶۶۵۵۰۰۳۹
info@shaskam.ir

فرم تماس