آشنایی با مدیران

با مدیران شسکام آشنا شوید

مدیران ارشد شسکام

6

دکتر محمد فرقانی

رئیس هیات مدیره

3

دکتر سید فاضل زمانی

نائب رئیس هیات مدیره

2

مهندس محمد سالاری

عضو هیات مدیره

1

مهندس موسی جعفری هرندی

عضو هیات مدیره

5

مهندس محمدحسن زمانی عصمتی

عضو هیات مدیره و دبیر