آشنایی با مدیران

با مدیران شسکام آشنا شوید

مدیران ارشد شسکام

مهندس شهاب لطفعلی

مهندس شهاب لطفعلی

رئیس هیات مدیره

مهندس حميدرضا رضواني پور

نایب رئیس هیات مدیره

مهندس محمد کرم بیگی

مهندس محمد کرم بیگی

عضو هیات مدیره

مهندس پیمان جعفری

مهندس پیمان جعفری

عضو هیات مدیره