بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.

منتشر شده در ۱۳۹۳/۱۲/۱۰