زندگی همچنان بایستی ادامه یافته و حس کنجکاوی زنده نگاه داشته شود. شخص نباید در هیچ شرایطی به زندگی پشت کند.

منتشر شده در ۱۳۹۳/۱۲/۱۰