هر کس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است.

منتشر شده در ۱۳۹۳/۱۲/۱۰