همه جا سادگی و بی ریایی جذاب است و تزویر نفرت انگیز.

منتشر شده در ۱۳۹۳/۱۲/۱۰