ساختار هیئت مدیره

محمد علی گرزین

مدیرعامل

محمد کرم بیگی

نایب رئیس هیات مدیره

عکس آقای هاشمی.jpg اوکی

علیرضا هاشمی

عضو هیات مدیره

محمد جعفر چنگایی

عضو هیات مدیره

پیمان جعفری ملایری

عضو هیات مدیره

محمد غیاثی

عضو هیات مدیره