1403/01

مناقصه عام

موضوع: 

خرید 6700 دست لباس کار  تابستانی

تجدید
مناقصه محدود 17م-1402

ارومیه

موضوع: USO

تجدید
مناقصه محدود 18م-1402

خوی

موضوع: USO

تجدید
مناقصه محدود 16م-1402

سلماس

موضوع: USO

تجدید
مناقصه محدود 15م-1402

میاندوآب

موضوع: USO

تجدید
مناقصه محدود 19م-1402

نجما میاندو آب

موضوع: نجما

تجدید
مناقصه محدود 20م-1402

نجما نقده-

موضوع: نجما

مناقصه محدود 17م-1402

ارومیه

موضوع: USO

مناقصه محدود 18م-1402

خوی

موضوع: USO

مناقصه محدود 16م-1402

سلماس

موضوع: USO

مناقصه محدود 15م-1402

میاندوآب

موضوع: USO

مناقصه محدود 19م-1402

نجما میاندو آب

موضوع: نجما

مناقصه محدود 20م-1402

نجما نقده-

موضوع: نجما